Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca w Polsce? Kto może starać się o legalizację pobytu?

Od kilku lat intensywnie wzrasta liczba wydawanych zezwoleń na pobyt w Polsce. Cudzoziemcy osiedlają się w naszym kraju głównie z myślą o celach zarobkowych, nadzieją na lepsze życie. Kto może ubiegać się o pobyt i jak zalegalizować obecność obcokrajowca w Polsce?

Kto może starać się o legalizację pobytu?

W myśl obowiązującej w naszym kraju litery prawa za cudzoziemca uznaje się osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego. Legalizacja pobytu w Polsce to proces rejestracji i wydawania stosownych zezwoleń przez urzędy wojewódzkie w stosunku do obcokrajowców. Procedura dotyczy zarówno osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej jak i z państw, które nie wchodzą w skład wymienionych wspólnot.

Jakie warunki pobytu obcokrajowców w Polsce?

Obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium RP przez okres 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków, poza posiadaniem ważnego dokumentu podróży. Pobyt powyżej 3 miesięcy wymaga już rejestracji. Jeżeli celem pobytu cudzoziemców jest poszukiwanie pracy uprawnieni są do legalnego pobytu przez okres 6 miesięcy, dłużej jeżeli wykażą, że aktywnie poszukują zatrudnienia i istnieją realne szanse na pracę.

Odmiennie kształtuje się sytuacja cudzoziemców pochodzących z państw spoza UE, którzy chcą formalnie przebywać w naszym kraju. Do 3 miesięcy mogą pozostawać na terytorium RP na podstawie ważnego paszportu i aktualnej wizy. Krótszy okres pobytu może warunkować czas wskazany w wizie. Po upływie tego czasu wymagana jest legalizacja pobytu w Polsce. Formy wydawanych pozwoleń to zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Co zrobić, aby zalegalizować pobyt w Polsce?

Warunkiem legalnej obecności cudzoziemca na terenie RP powyżej 3 miesięcy jest uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, które co do zasady udzielane jest na okres maksymalnie 3 lat. W tym celu obcokrajowiec musi złożyć osobiście wniosek do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, wojewody. Wypełniony urzędowy formularz powinien zostać złożony najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce, obowiązkiem cudzoziemca jest również udostępnienie odcisków swoich linii papilarnych.

Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas nieokreślony, tutaj również należy przedłożyć stosowny formularz wraz z czterema aktualnymi fotografiami i kopią ważnego dokumentu podróży. Niezbędne są też od odciski linii papilarnych. Zarówno w przypadku pozwolenia na pobyt stały jak i czasowy liczba oraz rodzaj wymaganych dokumentów może się różnić, w uzależnieniu od konkretnego przypadku. Przesłanki udzielenia zezwoleń wymienione zostały w ustawie o cudzoziemcach.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE przysługuje cudzoziemcowi, który przebywa na terenie Polski legalnie i nieprzerwanie przez okres ostatnich 5 lat oraz dysponuje źródłem stabilnego dochodu, posiada ubezpieczenie zdrowotne oraz włada językiem polskim. Do złożonego wniosku potrzebne są cztery fotografie, kopia aktualnego dokumentu podróży, tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz odciski linii papilarnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj