Wkład niepieniężny do spółki w formie własności intelektualnych

Wkład niepieniężny, aby posiadał zdolność aportową musi spełniać określone cechy, a mianowicie: być dopuszczony do obrotu prawnego, być zbywalny, posiadać wartość, posiadać zdolność bilansową. Wszystkie te cechy są spełnione w przypadku większości rodzajów własności intelektualnych.

Do najbardziej popularnych własności intelektualnych należą: znak towarowy, technologia produkcji, wynalazek, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, prawo autorskie do utworu, know-how. Większość tych aktywów niematerialnych podlega ochronie na podstawie patentu lub praw z rejestracji, inne na podstawie prawa autorskiego lub przepisów o ochronie konkurencji. Jeżeli aktywa podlegają ochronie własności na podstawie prawa, tym samym są dopuszczone do obrotu prawnego.

Zawsze wtedy, kiedy obrót handlowy aktywami nie jest prawnie zakazany albo kiedy nie dotyczą one niezbywalnych praw osobistych mogą być one przedmiotem przeniesienia własności, a więc są zbywalne.

Własności intelektualne, aby mieć zdolność aportową muszą jeszcze posiadać wartość. Aby z posiadaniem określonych aktywów wiązała się wartość, muszą one przynosić korzyści majątkowej jej użytkownikom. Korzyści takie mogą wynikać z wykorzystywania ich w działalności gospodarczej, czerpania korzyści finansowych z licencjonowania lub wynajmu czy z przyrostu wartości w czasie. Korzyści ekonomiczne mogą być rzeczywiste lub potencjalne. Tzn. jeżeli działalność gospodarcza wykorzystująca know-how lub patent osiąga starty, albo nie przynosi zysków w wyniku spadku wartości, nie dyskwalifikuje jej to od zdolności aportowej.

Nieco bardziej skomplikowaną operacją jest wycena know-how, bowiem istnieje wiele teorii na temat tego czym jest know-how i czy podlega ochranie własności przemysłowej. Jednak w literaturze można znaleźć wiele informacji na ten temat. Szczególnie powszechny stał się temat wartości know-how w zakresie wyceny firmy.

Aktywa niematerialne, które mają wartość majątkową, mają także zdolność bilansową, wymaganą przez przepisy o rachunkowości, o ile nie są to aktywa warunkowe lub aktywa nieznajdujące się pod kontrolą jednostki. Wycena aportu w postaci własności intelektualnych może zostać wykorzystana także do ujęcia jego wartości w bilansie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj