Czym jest umowa o zakazie konkurencji?

Umowa o zakazie konkurencji, może być wprowadzona przez pracodawcę na czas trwania umowy o pracę, a także na dany okres po jej zakończeniu. Taka umowa ma za zadanie chronić pracodawcę i przedsiębiorstwo przed działaniami na jego szkodę.

Cel umowy

Umowa o zakazie konkurencji ma zabezpieczyć właściciela przedsiębiorstwa przed niepożądanymi działaniami pracowników lub byłych pracowników na niekorzyść biznesu. Zakaz konkurencji reguluje Kodeks pracy w artykule 101. Umowa o zakazie konkurencji nie jest tożsama z umową o pracę. Może ona być sporządzona na odrębnej kartce lub może zawierać się w umowie o pracę — treść umowy jest odrębna, a nie forma.

Najważniejsze informacje

W umowie o zakazie konkurencji nie można zakazać wszystkich działań. Mogą one dotyczyć jedynie działań konkurencyjnych do działań pracodawcy. W umowie muszą one być opisane dokładnie i precyzyjnie. Konieczne jest zawarcie jej na papierze pod rygorem nieważności. To samo dotyczy aktualizacji i zmian w umowie.

Podczas zatrudnienia pracownika, pracodawca może mu zakazać wykonywania konkurencyjnych działań wobec firmy oraz zobowiązać, aby nie świadczył pracy na rzecz konkurencyjnej firmy.

Działania konkurencyjne dotyczą tego samego zakresu działań pracodawcy lub jego części oraz skierowania na tą samą grupę odbiorców. Zakazana jest wszelka działalność na niekorzyść przedsiębiorstwa. Może one być prowadzona na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej.

Co powinno się znaleźć w umowie?

Przy zawarciu umowy o zakazie konkurencji należy podać strony, czas jej ważności oraz konkretne zakazane działania. Wskazując na zabronione działania, należy podać ich rodzaj, terytorium działania i formę prawną. Umowa obejmuje prowadzoną działalność oraz tej planowaną przez pracownika. Terytorium musi być skonkretyzowane, najczęściej przyjmuje się obszar działalności pracodawcy, który podlega zmianom.

Naruszenie umowy

W przypadku umyślnego naruszenia umowy przez pracownika, ponosi on pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na mocy Kodeksu pracy (tutaj znajdziesz więcej informacji na ten temat: https://adwokatspiewak.pl/prawo-pracy/). Oznacza to, że pracownik jest zobowiązany do naprawienia straty, jaką poniósł pracodawca, Dotyczy to też zysku, które mogło otrzymać przedsiębiorstwo, gdyby pracownik nie naruszył warunków umowy. Zaistniała szkoda powinna być w całości uregulowana. W takim przypadku można również rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika. Spór w tym zakresie rozwiązuje sąd pracy.

Jeśli pracownik wyrządził działania na niekorzyść pracodawcy nieumyślnie, może on jedynie egzekwować 3-miesięczne wynagrodzenie pracownika.

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest także nazywana klauzulą konkurencyjną. Jest zawierana najczęściej z pracownikami, którzy mieli dostęp do istotnych danych firmy. W tym wypadku należy w umowie zawrzeć wysokość odszkodowania, które wypłaca pracodawca pracownikowi, ze względu na zaniechanie przez niego działań konkurencyjnych. Jego wysokość nie może być mniejsza niż 25% wynagrodzenia pracownika przed ustaniem stosunku pracy. Odszkodowanie może być wypłacone jednorazowo lub w ratach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj