Sprawozdanie finansowe w jednoosobowej działalności gospodarczej

W praktyce gospodarczej może zdarzyć się, że jedna osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, będzie zobowiązana do przygotowania zarówno sprawozdania finansowego jak i PIT 2020. Oba dokumenty obecnie można przygotować na komputerze (w formie elektronicznej – e-sprawozdań oraz PIT online) i przesłać przez internet (bez konieczności wizyty w urzędzie lub w placówce pocztowej). Które jednoosobowe firmy będą musiały złożyć oba dokumenty, na jakiej podstawie i kto (personalnie) jest za to odpowiedzialny?

Podstawy sprawozdania finansowego i PIT za 2019

Deklaracje PIT dotyczą obowiązków wynikających z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasady ich działania reguluje akt prawny – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387), zwana dalej Ustawą o PIT.

Ustawa o PIT:

Art.  45.  [Zasady składania zeznań podatkowych]

  1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

W zakresie sprawozdań finansowych dotyczą one podmiotów, które zobowiązane są do wypełniania pewnych obowiązków sprawozdaniowych, w tym zobowiązane są do odpowiedniego prowadzenia ksiąg rachunkowych – w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, które wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjowania. Podstawowe zasady w zakresie sprawozdań finansowych zostały uregulowane w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U.2019.351, zwanej dalej Ustawą o rachunkowości.

 e-sprawozdanie finansowe

Ustawa o rachunkowości: 

Art.  69.  [Składanie rocznego sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym; publikacja oświadczenia lub sprawozdania na temat informacji niefinansowych]

  1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Sprawdź jak wysłać: e-sprawozdanie finansowe

Osoby odpowiedzialne

Jak widać z przytoczonych przepisów Ustawy o PIT oraz Ustawy o rachunkowości odpowiedzialnymi na złożenie dokumentów finansowych za 2019 będą:

  • dla PIT 2020 – podatnik;
  • dla sprawozdania finansowego – kierownik jednostki.

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się właśnie tę osobę. Podatnikiem podatku dochodowego w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest ponownie właśnie osoba fizyczna. Dla tego w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zawsze rekomenduje się odpowiednie przygotowanie do rozliczenia druków podatkowych i finansowych (zarówno PIT jak i sprawozdania finansowego) bez względu na to, czy korzysta on z pomocy specjalistów – warto pamiętać, że pierwsza odpowiedzialność przed organami, nałożona jest właśnie na niego (personalnie).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj