NNW w ubezpieczeniu komunikacyjnym – czy warto?

Ubezpieczenie NNW to dodatkowa opcja, którą można wykupić przy polisie OC. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest dobrowolne. Obejmuje zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są konsekwencje nieszczęśliwych zdarzeń, czyli na przykład uszkodzenia ciała. Czy warto wykupić ten rodzaj ubezpieczenia? Odpowiedź znajdziesz w poniższym tekście.

Co to jest NNW?

Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) to dodatkowa opcja, na którą może zdecydować się kierowca sięgający polisę OC, na przykład za pośrednictwem serwisu https://ocenapolis.pl/. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest dobrowolne. Ochrona obejmuje zarówno kierowcę, jak i pozostałych pasażerów pojazdu. Przedmiotem NNW są konsekwencje nieszczęśliwych wypadków:

 • uszkodzenia ciała,
 • stały uszczerbek na zdrowiu,
 • śmierć ubezpieczonego bądź pasażera.

Umowa ubezpieczenia NNW jest regulowana przez przepisy prawne zawarte w art. 12 ust. 3 i 4 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. W oparciu o wymienioną ustawę, wszystkie punkty umowy powinny być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały. Postanowienia zapisane niejednoznacznie są interpretowane na korzyść:

 • ubezpieczającego,
 • ubezpieczonego,
 • uposażonego,
 • uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW może obejmować nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce w życiu codziennym, w pracy, w szkole czy w podróży. Zazwyczaj polisa chroniąca ubezpieczonego od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje zdarzenia powstałe zarówno na terytorium Polski, jak i poza granicami RP.

Ochrona z ubezpieczenia jest zapewniona całodobowo. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj posiadają w ofertach polisy na 12 miesięcy. Po upływie określonego czasu, umowa jest automatycznie wznawiana.

Odszkodowanie z ubezpieczenia NNW może zostać wypłacone nie tylko wtedy, gdy miał miejsce wypadek, do którego doszło podczas ruchu drogowego. Polisa obejmuje również nieszczęśliwe zdarzenia powstałe w chwili:

 • wsiadania bądź wysiadania z pojazdu,
 • przebywania w samochodzie w trakcie postoju lub jego zatrzymania,
 • naprawy pojazdu na trasie.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Koszt ubezpieczenia NNW zależy od wysokości polisy, którą wybierze kierowca. Co to oznacza? Im wyższa jest maksymalna kwota ubezpieczenia, tym więcej wynosi miesięczna składka. Zazwyczaj 1 proc. uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego odpowiada 1 proc. sumy polisy.

Ubezpieczenie NNW jest związane z opłatami, które towarzystwo ubezpieczeniowe nalicza indywidualnie dla każdego klienta. Koszt polisy zależy przede wszystkim od:

 • wieku osoby ubezpieczonej,
 • sumy ubezpieczenia NNW,
 • rodzaju pojazdu,
 • ilości miejsc w pojeździe,
 • czasu trwania umowy ubezpieczenia,
 • przeznaczenia pojazdu,
 • rodzaju opłaty za ubezpieczenie – jednorazowo lub w ratach.

Suma ubezpieczenia NNW – co to jest?

Suma ubezpieczenia NNW to najwyższa ewentualna kwota wypłaty odszkodowania. W niektórych umowach ubezpieczeniowych suma ubezpieczenia jest również definiowana jako limit odpowiedzialności bądź suma gwarancyjna. Jej wysokość określa ubezpieczający wraz z towarzystwem ubezpieczeniowym bądź wybiera jeden z wariantów wcześniej przygotowanych przez ubezpieczyciela. Obecnie maksymalna suma ubezpieczenia NNW wynosi 250 000 zł.

Ubezpieczenie NNW – dla kogo?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków można podzielić na dwie grupy. Wyróżnia się polisy:

 • grupowe,
 • indywidualne.

Ubezpieczenie NNW grupowe może być imienne lub bezimienne. Ten rodzaj polisy obejmuje wszystkie bądź większość osób należących do określonej zbiorowości:

 • szkoły,
 • klubu sportowego,
 • zakładu pracy.

Ubezpieczenie indywidualne odnosi się do konkretnej osoby fizycznej. Może być nią osoba dorosła, ale również dziecko (współubezpieczony). Polisa indywidualna obejmuje także studentów oraz jednostki aktywne fizycznie, a także osoby starsze.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają również w swoich ofertach polisy rodzinne. Obejmują one na przykład małżeństwo z małoletnimi dziećmi. Istnieją też ubezpieczenia z umową na cudzy rachunek. Co to oznacza? Są one zawierane przez ubezpieczającego na rzecz innej osoby określonej w umowie.

Ubezpieczenie NNW – potencjalna wysokość odszkodowania

Całkowita suma ubezpieczenia NNW, co do zasady, jest wypłacana w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci osoby ubezpieczonej. Określony procent sumy polisy ubezpieczony otrzyma w sytuacji uszczerbku na zdrowiu poniżej 100 proc. Co to oznacza w praktyce? Towarzystwa ubezpieczeniowe obliczają świadczenie jako iloczyn sumy polisy i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Przykład: Jeżeli ubezpieczony bądź pasażer w wyniku nieszczęśliwego wypadku odniósł obrażenia, które wynoszą 20 proc. uszczerbku na zdrowiu, a suma ubezpieczenia wynosiła 100 000 zł, otrzyma odszkodowanie w wysokości 20 000 zł.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umieszczają tzw. tabelę oceny uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli doszło do nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczyciel, na podstawie tej tabeli, może określić wysokość odszkodowania. Określa ona rodzaje uszczerbków na zdrowiu objętych polisą. Poniższa tabela przedstawia procentowy uszczerbek na zdrowiu w jednym z popularnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie NNW - potencjalna wysokość odszkodowania

Kiedy ubezpieczenie NNW może zostać niewypłacone?

Towarzystwa ubezpieczeniowe określają szereg sytuacji, w których to ubezpieczenie NNW może nie zostać wypłacone nawet wtedy, gdy osoba ubezpieczona doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź zmarła. Kiedy poszkodowany lub jego rodzina nie otrzymają odszkodowania z polisy?

 • jeżeli podczas wypadku ubezpieczony znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych bądź środków zastępczych z tytułu przeciwdziałania narkomanii,
 • w przypadku zatrucia, które zostało spowodowane zażyciem środków odurzających, alkoholu, itp.,
 • jeżeli do wypadku doszło podczas kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą odpowiednich uprawnień,
 • w przypadku udziału ubezpieczonego w zakładach czy bójkach (oprócz obrony koniecznej),
 • w sytuacji popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez osobę ubezpieczoną,
 • w przypadku usiłowania popełnienia lub popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,
 • w przypadku utraty przytomności spowodowanej chorobą (z wyjątkiem ataku epilepsji bądź omdlenia o nieustalonej przyczynie),
 • w przypadku uprawiania wyczynowego sportu związanego z ryzykiem,
 • w przypadku katastrof, których konsekwencje stanowi stężenie jądrowe, chemiczne lub napromieniowanie,
 • w przypadku aktów terroryzmu, wojen, stanu wojennego, itp.

Z odpowiedzialności są również wyłączone następstwa chorób związanych z zawodem, chorób tropikalnych lub innych stanów chorobowych. Umowa ubezpieczenia NNW może zostać uzupełniona o wymienione przypadki. Wiąże się to jednak z dodatkowymi opłatami.

Ubezpieczenie NNW a niezapięte pasy bezpieczeństwa

Wsiadając do samochodu, należy pamiętać o jednej istotnej kwestii – zapięciu pasów bezpieczeństwa. Mają one wpływ nie tylko na zdrowie oraz życie pasażera w przypadku nieszczęśliwego wypadku, ale również na wysokość odszkodowania NNW. Co to oznacza?

Zgodnie z art. 362 Kodeksu cywilnego, poszkodowany, który przyczynił się do powstania bądź zwiększenia szkody powinien mieć na uwadze fakt, iż wysokość odszkodowania ulega zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a przede wszystkim do stopnia winy obu stron. Osoba, która wsiada do pojazdu, powinna przewidzieć konsekwencje nieszczęśliwego wypadku. Niezapięcie pasów kwalifikowane jest więc jako rażące niedbalstwo. Przyczynia się do powstania szkody w 30 proc.

Szkoda osobowa ubezpieczenia OC

Szkoda osobowa ubezpieczenia OC oznacza straty powstałe wskutek uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź śmierci. Szkoda osobowa chroni osobę posiadającą polisę OC przed konsekwencjami finansowymi w przypadku spowodowania wypadku (aż do 5 mln euro). Szkody osobowe dzieli się na dwa rodzaje:

 • o charakterze rzeczowym,
 • o charakterze psychicznym.

Szkody o charakterze rzeczowym odnoszą się do częściowej utraty zdrowia bądź śmierci. Drugi rodzaj szkody osobowej określany jest jako poczucie krzywdy. Osoba pokrzywdzona w wypadku komunikacyjnym może domagać się kilku kategorii świadczeń:

 • jednorazowego zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem, np. opłaty za leczenie, rehabilitację, itp.,
 • renty uzupełniającej (powinna ona stanowić wyrównanie różnicy w wynagrodzeniu otrzymywanym przed i po wypadku),
 • renty zaspokajającej wszystkie potrzeby poszkodowanego, np. systematyczne opłacanie leczenia.

Ubezpieczenie NNW – czy warto je wykupić?

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to rodzaj polisy, na który warto się zdecydować. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co może wydarzyć się podczas kierowania pojazdem. Jeżeli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, kierowca oraz pasażerowie, mogą liczyć na wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie NNW to dobre rozwiązanie, które może okazać się przydatne w przypadku:

 • upadku podczas uprawiania sportu,
 • obrażenia po wypadku komunikacyjnym,
 • pobytu w szpitalu i leczenia,
 • wypadku w drodze do szkoły,
 • wypadku przy pracy,
 • oparzenia i odmrożenia,
 • zakupu przedmiotów ortopedycznych,
 • pogryzienia przez psa,
 • złamania kości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj